Επίδομα Τακτικής Επιδότησης
Σε ισχύ είναι και το: Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).
Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του,χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Από 01.01.2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:
Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450).(αντιστοιχούν σε 18 μήνες πλήρους επιδότησης) Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.
Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400). (αντιστοιχούν σε 16 μήνες πλήρους επιδότησης στην τετραετία, μετρώντας από την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης επιδότησης)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).
Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 125-149 (Ή 200 στη διετία) – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 5 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 150-179 (Ή 250 στη διετία) – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 6 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 180-219 (Ή 300 στη διετία) – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 8 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 220-249 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 10 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 250 και άνω – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 μήνες
ΗΜΕΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 125 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 12 μήνες

– Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
– Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
– Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παράθεση
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
Τα (1) και (2) μας τα δίνει ο εργοδότης μας.
Τα (5), (6) και (7) σε απλές φωτοτυπίες, αλλά να έχουμε οπωσδήποτε και τα πρωτότυπα (ταυτότητα, βιβλιάριο) μαζί μας.
Αν το αποδεικτικό διεύθυνσης φέρει το όνομα του συζύγου, το εκκαθαριστικό της εφορίας αποδεικνύει ότι είστε παντρεμμένοι.
Περισσότερα εδώ και μην ξεχνάτε ότι η ομάδα της Amesotis είναι δίπλα σας για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε διαδικασίας πάντα με λογικές τιμές


Categories: News

Leave a Reply


(Greek) Αυθαίρ

Sorry, this entry is only available in Greek. Tweet

Music for two pianos

Two old friends and colleagues, two virtuosos of their kind, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

(Greek) Επίδομ

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης Σε ισχύ είναι και το: Επικοινωνία και […]

Crime in Athens

Murder, armed robbery, rape and other violent crimes are not […]

RSS not configured