Διαβάστε τι χρειάζεται για την Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
α. Νομικές διατάξεις που προβλέπουν τη Διοικητική Πράξη.
Άρθρο 13 του Ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012.
β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:
1. Αίτηση.
2. Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Περιγραφή από διπλωματούχο μηχανικό για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
4. Βεβαίωση Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού η σύνδεση των οποίων πραγματοποιείται με την εγκατάσταση του συστήματος λήψης σε κατάλληλο χώρο αυτών. – Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτόν.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) για τον ορισμό υπευθύνου χειριστή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτού του με τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους.
6. Αποδεικτικό καταβολής τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012.
7. Οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
8. Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής από την οικεία Δ.Ο.Υ..
γ. Διατάξεις που προβλέπουν τα δικαιολογητικά.
Υ.Α. 8518/9/1-ιβ’ από 14-4-1999 (Φ.Ε.Κ. 417/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Ένσημα – Παράβολα.
ΕΛ.ΑΣ. € 3,00 και Μ.Τ.Σ. € 3,00.
ε. Προθεσμία διεκπεραίωσης.
Εντός πενήντα (50) ημερών.
στ. Διατάξεις που προβλέπουν την προθεσμία διεκπεραίωσης.
Άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/1999 ), ως ισχύει.
ζ. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως.Ένα (1) έτος.
η. Παρατηρήσεις.
Για τη συνέχιση σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε αυτές, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Αίτηση.
– Φωτοαντίγραφο της Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής.
– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύνδεσης.
– Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 4058/2012. Η διεκπεραίωση διαδικασιών είναι η ειδικότητα του Amesotis, επικοινωνήστε μαζί μας και ξεχάστε το άγχος.
(πηγή: policenet.gr)


Categories: News

Leave a Reply


Αυθαίρετα:

Σε 100 μήνες, με ελάχιστη μηνιαία δόση 100 ευρώ, θα […]

Μουσική γι

Δύο παλαιοί φίλοι και συνεργάτες, δύο βιρτουόζοι στο είδος τους, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

Επίδομα Αν

Μη διαθέσιμο Tweet

Crime in Athens

Μη διαθέσιμο Tweet

RSS not configured