Το “χαράτσι” του 2013, που μετονομάζεται πλέον από “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) σε “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων” (ΕΕΤΑ), θα εξακολουθεί μεν να επιβάλλεται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ρεύματος και να υπολογίζεται με τους ίδιους ακριβώς συντελεστές που ίσχυσαν το 2011 και το 2012, αλλά θα μειώνεται εκ των υστέρων κατά 15%.
Ωστόσο για όσους είναι στο όριο της φτώχειας προβλέπονται περισσότερες δόσεις, μείωση οφειλής ή και εξαίρεση. Πιο αναλυτικά, από το ΕΕΤΑ θα μπορούν να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς όσα νοικοκυριά διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που κατέχουν και χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.
Τα κριτήρια θα καθοριστούν με εγκύκλιο τις επόμενες ημέρες και θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ευκολίες πληρωμής
Για πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κατέχουν ακίνητα τα οποία αποτελούν τις κύριες κατοικίες τους προβλέπεται εναλλακτικά:
η δυνατότητα αποπληρωμής του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις
η μείωση του ΕΕΤΑ στο μέτρο που είναι αναγκαίο
η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΑ.
Στόχος είναι τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.
Ποιοι εξαιρούνται από το τέλος ακινήτων
Δεν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:
σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α
Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,
το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ,
το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή
η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ


Categories: News

Leave a Reply


Αυθαίρετα:

Σε 100 μήνες, με ελάχιστη μηνιαία δόση 100 ευρώ, θα […]

Μουσική γι

Δύο παλαιοί φίλοι και συνεργάτες, δύο βιρτουόζοι στο είδος τους, […]

VAT Cut On Restauran

A VAT reduction on Greek food catering services (restaurants, hotel […]

Επίδομα Αν

Μη διαθέσιμο Tweet

Crime in Athens

Μη διαθέσιμο Tweet

RSS not configured